Słowo “Gloriette” odnosi się do budynku w ogrodzie, który znajduje się na podwyższonym terenie. Największą i najbardziej znaną z nich jest Gloriette w pałacowym ogrodzie Schönbrunn w Wiedniu.

 

Zbudował ją w 1775 roku Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg jako “świątynię sławy” dla upamiętnienia “sprawiedliwej wojny, która doprowadziła do pokoju”. Oznaczało to zamieszanie, które nastąpiło po zajęciu Śląska przez Fryderyka Wielkiego.

Ze względów ekonomicznych Maria Teresa zdecydowała, że należy wykorzystać już wykorzystane materiały. “W Neugebau znajduje się stara galeria z kamiennymi kolumnami i gzymsami, która jest bezużyteczna (….) aby je stamtąd wyburzyć, a następnie przewieźć do Schönbrunn”.

 

Później służyła jako jadalnia i sala bankietowa oraz sala śniadaniowa dla cesarza Franciszka Józefa I, który korzystał z niej aż do śmierci.

W latach 1790-1910 trzy środkowe łuki Gloriette były przeszklone. Po kilkudziesięciu latach, jako budynek otwarty, w trakcie renowacji w latach 90-tych ponownie zainstalowano historyczne przeszklenia.

 

Kawiarnia Gloriette w końcu otworzyła swoje drzwi w kwietniu 1996 roku.

 

La parola “Gloriette” si riferisce ad un edificio in un giardino che si trova in un sito sopraelevato. Il più grande e famoso di questi è la Gloriette nel giardino del palazzo di Schönbrunn a Vienna.

 

Fu costruita nel 1775 da Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg come “Tempio della Fama” per commemorare la “guerra giusta che ha portato alla pace”. Questo significava il tumulto che seguì l’annessione della Slesia da parte di Federico il Grande.

Per ragioni economiche Maria Teresa decise di utilizzare materiali già utilizzati. “A Neugebau c’è un’antica galleria di colonne e cornici di pietra, che non serve a nulla ….. farle demolire e poi portarle a Schönbrunn”.

 

In seguito servì come sala da pranzo e da banchetto, nonché come sala per la colazione per l’imperatore Francesco Giuseppe I, che la utilizzò fino alla sua morte.

Dal 1790 al 1910 le tre arcate centrali della Gloriette furono invetriate. Dopo alcuni decenni di costruzione aperta, nel corso dei restauri degli anni ’90 è stata reinstallata una vetrata in stile storico.

 

Il Café Gloriette ha finalmente aperto le sue porte nell’aprile 1996.

 

The word “Gloriette” refers to a building in a garden that is located on an elevated site. The largest and most famous of these is the Gloriette in the palace garden of Schönbrunn in Vienna.

 

It was built in 1775 by Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg as a “Temple of Fame” to commemorate the “just war that led to peace”. This meant the turmoil that followed the annexation of Silesia by Frederick the Great.

For reasons of economy Maria Theresa decided that already used materials should be used. “There is an old gallery of stone columns and cornices at Neugebau, which is of no use … to have them demolished from there and brought to Schönbrunn afterwards”.

 

Later it served as a dining and banqueting hall as well as a breakfast room for Emperor Franz Joseph I, who used it until his death.

From 1790 to 1910 the three middle arches of the Gloriette were glazed. After several decades as an open building, a historic-style glazing was reinstalled in the course of the restoration in the 1990s.

 

Café Gloriette finally opened its doors in April 1996.