Kosackerna betraktas idag som en arketyp av den ryska naturen. Men källorna visar oss en helt annan historia.

Som namnet antyder (kosack betyder “fri krigare”) var de grupper av fria ryttare som levde som bönder eller vägtransportörer på stäpperna och som ständigt bråkade med sina grannar.

De var dock inte ett separat folk som bosatte sig här, utan flyende ryska och ukrainska livegna som samlades här i de södra stäppområdena och bildade fria samhällen, för vilka man använde paraplybegreppet kosacker.

 

I huvudsak kan man urskilja två stora grupper.

Å ena sidan finns det folk som flydde från den polska kungens och adelns makt och som samlades vid Dnjeprs forsar och i de svarta jordområdena i Ukraina.

På 1600-talet var de så många att de bildade en stat mellan Polen, Ryssland och Osmanska riket och förde ett ständigt krig mot den polska kronan.

 

I länderna längre österut, vid Don och Volga, var de huvudsakligen flyktingar från det ryska imperiet.

Här grundade de från och med 1500-talet sina egna samhällen och bosättningar och blev regelrätta försvarsjordbrukare som, också i tsarens intresse, bekämpade de asiatiska hästnomaderna.

 

Fram till 1700-talet var både de ryska och ukrainska kosackerna oberoende av tsarriket, vilket kan förklaras enbart av deras historia.

Sedan blev man dock medveten om deras militära värde och integrerade dem gradvis i den ryska armén där de under 1800-talet utvecklades till en av imperiets bärande pelare.

Detta lyckades framför allt genom att kosackerna såg sig själva som ett slags ärftlig krigarklass, som förkroppsligade den sanna ryskheten och som kände sig förpliktigade endast till tsaren.

 

Under koalitionskriget och Napoleons ryska fälttåg spelade de en ledande roll i den slutliga segern över usurpatorn.

Detta erkändes också av de ädla officerarna, för vilka kosackernas ingripande var en del av det allmänna folkliga upproret, som de ansåg vara den verkliga orsaken till triumfen.

 

För dem var stäppens fria ryttare modeller som utgjorde en motpol till sin tids autokratiska system, och det uppstod en märklig situation där just de människor som hade rymt från det gamla ryska samhället förvandlades till dess friska rot.

“Jag förstod att i ett folkkrig räcker det inte med att tala ett gemensamt språk, utan man måste också sänka sig till folkets nivå när det gäller uppförande och klädsel. “Jag började bära en bondkaftan, fick skägg och bar en avbild av Sankt Nikolaus i stället för Sankt Anna-orden”, erkände en högre officer som hade lett en kosackenhet.

 

Genom att nu i vida kretsar betraktas som en arketyp av sann ryskhet och genom att tsaren utropas till högsta “hetman” för alla kosacker, ingick stäppens “fria krigare” en andlig allians med tsardömet.

Men de blev inte civiliserade medlemmar av samhället med detta som ett långvarigt problem.

De få kosacker som dök upp i Centraleuropa 1813 som förföljare av Napoleons trupper var tillräckligt många för att man i norra Tyskland skulle tala om “kosackvintern” med rädsla och avsky även hundra år senare.